§1

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w dalszej części nazywany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem internetowym www.pawelwegier.pl obsługiwanym przez Paweł Węgier, prowadzący działalność pod firmą Get2work Paweł Węgier, ul. Władysława Andersa, nr 12B, lok. 33, 41-103 Siemianowice Śląskie, NIP 7511732104.   

§2

Słowniczek pojęć

Poniższym określeniom nadano, w rozumieniu Regulaminu, następujące znaczenia:

 1. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 3. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Usługodawca – osoba odpowiedzialna za zarządzanie stroną internetową, świadcząca usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej;
 6. Usługi – czynności dokonywane przez usługodawcę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 7. Konsument – osoba, o której mowa w przepisie art. 221 kodeksu cywilnego;
 8. Platforma internetowa – strona internetowa w ramach której Usługodawca zapewnia skorzystanie z określonych usług,
 9. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach adresu internetowego wskazanego w §1;
 10. Polityka prywatności – odrębny dokument regulujący kwestie ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.

§3

Postanowienia ogólne

 1. W celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę, Usługodawca udostępnia platformę internetową pod adresem www.pawelwegier.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych z działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia Usługodawca dołoży starań, aby przerwa w działaniu strony internetowej była możliwie najkrótsza.
 3. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 4. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia konta i może odbywać się w sposób anonimowy.
 5. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który to regulowany jest w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.pawelwegier.pl
 6. Platforma internetowa służy w szczególności do zapoznania się z informacjami na temat Usługodawcy oraz skontaktowania się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail należący do Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podawanych przez Usługobiorców, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich prawdziwości.
 8. Usługobiorca nie może zamieszczać na stronie internetowej Usługodawcy treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub w inny sposób sprzecznych z prawem.

§4

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
  a) zapewnia możliwość przeglądania zawartości strony internetowej,
  b) umożliwia skontaktowanie się z Usługodawcą za pomocą formularza,
  c) zakup Sesji treningu mentalnego realizowanej w formie online za pomocą komutatorów internetowych, np. Skype.
 2. W celu skorzystania z dostępnych Usług, Usługobiorca powinien posiadać dostęp do sieci Internet, posiadać przeglądarkę internetową (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) w najnowszej, dostępnej wersji oraz aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto odpowiedniego komunikatora np. Skype (w przypadku chęci skorzystania przez Klienta z sesji treningu mentalnego).
 3. Usługobiorca może dokonać zakupu sesji treningu mentalnego online poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony „Sklep”. Usługobiorca może mieć do wyboru kilka wariantów Sesji treningu mentalnego w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. W celu dokonania zakupu wybranej Sesji treningu mentalnego online Usługobiorca powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego Sesji treningu mentalnego online zostanie dodana do koszyka zakupowego. Następnie, Usługobiorca może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 5. W celu dokonania zakupu Usługobiorca powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy 24. Usługobiorca może wybrać następujące formy płatności: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny.
 7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Usługobiorcę w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy, wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na udział w Sesji treningu mentalnego online.
 9. W przypadku zakupu pakietu Sesji treningu mentalnego Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty za cały pakiet z góry. Zapłata za każdą sesję z zakupionego pakietu osobno, jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu takiego sposobu zapłaty z Usługodawcą, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.pawelwegier.pl.
 10. Usługodawca udziela Usługobiorcy gwarancji satysfakcji, która dotyczy zakupu pakietu Sesji treningu mentalnego. W przypadku, gdy po pierwszej sesji Usługobiorca nie będzie zadowolony z jej przebiegu, może zrezygnować z odbycia kolejnych sesji z zakupionego pakietu, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłaty za pierwszą sesję, natomiast Usługodawca zwróci mu cenę pozostałych sesji z niewykorzystanego pakietu.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 12. Niezależnie od umowy wskazanej w ust. 10, Strony po dokonaniu zakupu Sesji treningu mentalnego przez Usługobiorcę, mając na uwadze specyfikę usługi jaką są sesje treningu mentalnego, zawrą „kontrakt”, regulujący pozaprawne zasady wzajemnej współpracy, pozaprawne zobowiązania obu stron (w tym m. in. do wykonywania zadań i ćwiczeń zleconych w trakcie treningu mentalnego), zasady etyczne obowiązujące obie strony. Zawarcie wskazanego „kontraktu” ma na celu sprawne i efektywne, w szczególności dla Usługobiorcy, przeprowadzenie Sesji treningu mentalnego.
 13. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Usługobiorcę, poprzez realizację zakupionej Sesji treningu mentalnego za pomocą wybranego komunikatora internetowego.
 14. Usługobiorca może zamówić także, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na  stronie www.pawelwegier.pl., indywidulane szkolenia, które przeprowadzi Usługodawca. Tematykę, zakres szkolenia, termin szkolenia, wynagrodzenie trenera i inne szczegóły planowego szkolenia Strony będą ustalały indywidulanie, w zależności od potrzeb Usługobiorcy.

§5

Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie go do Usługobiorcy (np. za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej). 
 3. Do zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli w trakcie dokonywania zakupu sesji treningu mentalnego, Usługobiorca wyraził zgodę na realizację przez Usługodawcę sesji treningu mentalnego online przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Usługodawcą.

§6

Obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane na platformie internetowej Usługodawcy.
 2. Usługobiorca odpowiada wobec osób trzecich, których prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez treści opublikowane na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Treści zamieszczone przez Usługobiorcę podlegają modyfikacji lub usunięciu na każde żądanie Usługobiorcy.

§7

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do swoich usług poprzez udostępnienie platformy internetowej pod adresem www.pawelwegier.pl.
 2. Usługodawca udostępnia swój adres elektroniczny do korespondencji z Usługobiorcą, a także dane teleadresowe na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 3. Usługodawca umożliwia przeglądanie zawartości strony internetowej oraz skontaktowanie się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail należący do Usługodawcy.
 4. W stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku gdy do powstania szkody doszło wskutek umyślnego działania Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 6. Usługodawca udziela pomocy Usługobiorcy w zakresie korzystania z funkcjonalności strony internetowej.

§8

Zapytania, reklamacje, polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie zapytania adresowane do Usługodawcy, w szczególności dotyczące prowadzonej działalności, mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail w zakładce „Kontakt”
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpoznania reklamacji lub pytania zawierającego treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy.
 3. Za pośrednictwem adresu e-mail, należącego do Usługodawcy, Usługobiorca jest uprawniony również do składania reklamacji dotyczących platformy internetowej Usługodawcy.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź na adres e-mail składającego reklamację.
 5. W celu ułatwienia i ułatwi przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się, aby przedsiębiorca, który zawiera umowę niezwiązaną z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazał, że działa jako osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:    https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 8. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr  podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 9. Konsument może uzyskać bezpłatną pomocw sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 10. Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym

§9

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, przekazanych Usługodawcy, jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.pawelwegier.pl
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca przetwarza: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres IP Usługobiorcy.
 5. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem udostępniania podmiotom upoważnionym zgodnie z przepisami prawa oraz zawartą umową powierzenia.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem elektronicznym: kontakt@pawelwegier.pl
 7. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do celów wynikających z praw Usługobiorcy, jak i Usługodawcy dotyczących zawieranej umowy, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do celów badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 8. W przypadku Usługodawcy powyższy okres wynika z okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych – co do zasady dane Usługobiorców będą przetwarzane przez okres 10 lat. 
 9. Usługobiorca podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia wykonanie Usługi przez Usługodawcę.
 10. Usługobiorca ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone Usługodawcy.
 11. Usługobiorca ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
 12. Usługodawca gwarantuje możliwość usunięcia danych osobowych podanych przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, jeżeli Usługobiorca naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności, ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Usługodawcę.
 13. Realizacja uprawnień Usługobiorcy, o których mowa powyżej, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości o określonej treści na adres elektroniczny Usługodawcy.
 14. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 15. Usługodawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych.
 16. Usługobiorca oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym, oraz   że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 

§10

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w razie zmiany funkcjonalności strony internetowej, działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej, poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie nowych postanowień Regulaminu oraz postanowień ulegających zmianie.
 4. Informacja, o której mowa w ust. 3, jest zamieszczana na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wejściem zmian w życie i figuruje na stronie do tego dnia.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje zmiany Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Oświadczenie o braku zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu elektronicznego, który jest nieprawidłowy, do którego nie ma dostępu oraz za wynikające z wymienionych faktów następstwa.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania w sprawie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu, lub w których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem, w związku z zawarciem i wykonaniem umów na podstawie niniejszego regulaminu lub których niniejszy regulamin stanowi integralną część, jest sąd właściwy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 7 grudnia 2020 r. i ma zastosowanie do wszystkich Usług online świadczonych na jego podstawie po tej dacie.